קצבה חודשית לעובדי כפייה

קצבה חודשית המשולמת לניצולי שואה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, הניתנת מכח החלטה מנהלית, למי שעבדו עבודות כפייה ולילדים אשר התלוו להוריהם בעת ביצוע עבודות כפייה.

תנאי זכאות

עובדי כפייה או ילדים אשר התלוו להוריהם בעת ביצוע עבודות כפייה ועומדים בקריטריונים המצטברים הבאים:
א. עובד כפייה אשר:
1. ביצע עבודה בכפייה.
2. העבודות בוצעו על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים.
3. העבודות בוצעו משך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותם.
4. אילולא עלה לאחר 1.10.1953 היה מבצען זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
5. אינו מקבל רנטה בגין הרדיפות.
או
ב. לילדים אשר:
1. התלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם.
2. לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה.
3. בעת שההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה.
4. הילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים אשר חלו על ההורה, אך לא עבד בעצמו.
5. אינו מקבל רנטה בגין הרדיפות.