מלווה להבראה

ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה זכאי לקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה מראש. על ניצול שואה מתחת לגיל 75 להגיש בקשה למלווה בצירוף מסמך רפואי .

ניתן לקבל החזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בכפוף להמצאת קבלה מקורית על שמו של ניצול השואה, בה מצויינים תאריכי השהייה וכי נכחו שני אנשים במלון (הניצול +המלווה).
לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל ניצול השואה תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה וזאת במסגרת התגמול השוטף.

גובה ההחזר בעד מלווה לא יעלה על 2,090 ש"ח לפי 298.57 ₪ ליום הבראה, וזאת נכון לינואר 2017.