קרן סעיף 2- עדכון סכומי הקצבה התלת-חודשית

בהתאם להודעת וועידת התביעות, סכום הרנטה מקרן ס' 2 יעלה ויגדל לסכום של 1338 יורו לרבעון (446 יורו לחודש).
התוספת תהיה רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2019.
יש לשים לב כי ניצולים המקבלים הטבות משלימות מהאוצר מכוח החוק להשוואת תנאים, אשר יקבלו כעת תשלום מוגדל מוועידת התביעות, יקבלו בהתאמה תשלום מופחת מהאוצר, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי הטבה משלימה מהאוצר המוכרים בתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, אצלם אינה מקוזזת קרן ס' 2 מההטבה המשלימה.  
כמו כן, החל מחודש ינואר 2020, במקרה של פטירת ניצול/ה שקיבלו קרן ס' 2, ועידת התביעות תמשיך לשלם לאלמנ/ה, במשך 9 חודשים את הקצבה.