התשלום – רנטה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים

הסבר לחישוב רנטה בהתאם לדרגת נכות:
הסכום מחושב כסכום הגבוה מבין השניים ומסוכם בטבלה:
פיצוי של  58.3924 ₪ לכל אחוז נכות. גובה התגמול נע בין 2,325 ₪ ועד ל- 5,839 ₪

 תגמול לפי הכנסה/ תגמול מוגדל לפי הכנסה (נזקק/נצרך)

  • בעלי הכנסה נמוכה זכאים לקבל השלמה חודשית מהאוצר מעבר לתגמול הרגיל .
  • הזכאות לקבלת ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי כמפורט בטבלה להלן.
  • ההכנסה כוללת ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות כאשר הבחינה היא אישית לבעל הנכות ללא התייחסות לבן הזוג.
  • דמי שכירות המשולמים לבעל הנכות המשכיר את דירתו היחידה והמשמשים אותו לצורך דיור ( כגון דירה חלופית, בית אבות וכיו"ב) לא יילקחו בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • ביטוח סיעודי פרטי המשולם לבעל הנכות לא יילקח בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • הזכאים לתגמול זה זכאים אף להטבות נוספות כמפורט בפרק ההטבות הנוספות .

הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלאות המצורפות למטה:

לתשומת לבכם – התגמול המשולם הוא השלמה לסך ההכנסות עד לתקרת התגמול המופיע בטבלה.
תקרת התשלום משתנה בהתאם לדרגת הנכות

הגדלת התגמול החודשי

*לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות למי שדרגת נכותו מעל 60% לחץ כאן