התשלום – תגמול לעובדי כפייה וילדיהם

חישוב התגמול החודשי:                                    

  • סכום הפיצוי החודשי ייקבע על פי מדרגות קבועות מראש לפי הטבלה המצורפת.

חישוב התגמול החודשי   לתשומת לבכם - במקרים בהם חישוב מספר האחוזים שנקבעו לניצול כפול  56.4473 ₪ נותן סכום גבוה יותר מאשר הסכום הקבוע לאותה מדרגה המתאימה לאחוזי הנכות שנקבעו לאותו ניצול, ישולם הסכום הגבוה יותר.
זכאות  לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה ( או ניצול נזקק/נצרך)

  • בעלי הכנסה נמוכה זכאים לקבל השלמה חודשית מהאוצר מעבר לתגמול הרגיל .

  • הזכאות לקבלת ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי כמפורט בטבלה להלן.

  • ההכנסה כוללת ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות כאשר הבחינה היא אישית לניצול ללא התייחסות לבן הזוג.

  • דמי שכירות המשולמים לניצול המשכיר את דירתו היחידה והמשמשים אותו לצורך דיור ( כגון דירה חלופית, בית אבות וכיו"ב) לא יילקחו בחשבון כהכנסה לעניין זה.

  • ביטוח סיעודי פרטי המשולם לניצול שואה לא יילקח בחשבון כהכנסה לעניין זה.

  • הזכאים לתגמול זה זכאים אף להטבות נוספות כמפורט בפרק ההטבות הנוספות .

הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלה המצורפת כאן:
רנטה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים - טבלה* הערה - לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% תקרות ההכנסה החדשות של התגמול המוגדל לפי ההכנסה (נצרך) מחושבות לפי השיטה להלן:

ניצולי שואה שדרגת נכותם:
בין 60%-69% יקבלו גם תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 70%-79% תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 80%-89% תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
ומ-90% ומעלה תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

*לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה
שדרגת נכותו מעל 60% לחץ כאן

*הערה חשובה: מי שמגיש בקשה לתגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית
של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".

לקבלת טופס בקשה לתגמול / תגמול מוגדל לפי הכנסה - לחץ כאן