התגמול – קרן סעיף 2

בעקבות חוק הגדלת הסיוע לניצולים – יושלם הסכום החודשי בהתאם לאחוזי נכות

1.השלמת הסכום החודשי נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו לניצול ומתחילה בהשלמה ל- 2,554 ₪ לחודש.
2. תגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה – תתכן אפשרות לקבלת השלמה ולהעלאת הרנטה בהתייחס למצבו הכלכלי של ניצול השואה ולאחר עמידה במבחן הכנסה .

חישוב התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות (מינימום 25% נכות):

 

דרגה אחוזי נכות גמלה (מעודכן לינואר 2020)
1 25%-39% 2,554  ₪
                    2 40% 2,564.824 ₪
3 50% 3,206.03   ₪
                    4 60% 3,847.236 ₪
                    5 70% 4,488.442 ₪
                    6 80% 4,129.648 ₪
                    7 100% 6,412.06  ₪

גובה התגמול נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ובכל מקרה לא יפחת מ-2,554 ₪ לחודש.

בשיטה הלינארית גובה התגמול יהיה מכפלת אחוזי הנכות שנקבעו לניצול בערך האחוז. ערך אחוז כיום הינו 64.1206 ש"ח.

לדוגמה: לפי שיטה זו גובה התגמול לניצול שנקבעו לו 59% נכות יהיה תוצאת המכפלה: 64.1206x59 כלומר 3,783.1154 ש"ח.

ובכל מקרה, כאמור, גובה התגמול לא יפחת מסכום של 2,554 ₪ (גם אם החישוב הלינארי הינו נמוך יותר).

זכאות  לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה ( או ניצול נזקק/נצרך)

  • בעלי הכנסה נמוכה זכאים לקבל השלמה חודשית מהאוצר מעבר לתגמול הרגיל .
  • הזכאות לקבלת ההשלמה תלויה בגובה הנכות ובמבחן הכנסה אישי כמפורט בטבלה להלן.
  • ההכנסה כוללת ביטוח לאומי, תגמול מהאוצר והכנסות אחרות כולל ריבית על חסכונות כאשר הבחינה היא אישית לניצול ללא התייחסות לבן הזוג.
  • דמי שכירות המשולמים לניצול המשכיר את דירתו היחידה והמשמשים אותו לצורך דיור ( כגון דירה חלופית, בית אבות וכיו"ב) לא יילקחו בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • ביטוח סיעודי פרטי המשולם לניצול שואה לא יילקח בחשבון כהכנסה לעניין זה.
  • הזכאים לתגמול זה זכאים אף להטבות נוספות כמפורט בפרק ההטבות הנוספות .

הגמלה המוגדלת תינתן על פי הטבלה המצורפת כאן:

אחוזי נכות 25%-39% 40%-49 50% ומעלה*
תגמול(השלמה לסכום) 6,304.93 ש"ח 6,881.05 10,447.27 ש"ח

 

לניצולים שדרגת נכותם מעל 60%, יקבלו תוספת לפי השיטה להלן:
בין 60%-69%  – תוספת של 5% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 70%-79% – תוספת של 10% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
בין 80%-89%  – תוספת של 15% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו);
ומ-90% ומעלה – תוספת של 20% מהתגמול הרגיל (כל אחד לפי דרגת נכותו)

  • לקבלת טבלה לא רשמית המפרטת את חישוב התגמול המוגדל לפי אחוזי נכות לניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60%, לחץ כאן

הערה חשובה: מי שמגיש בקשה לתגמול /תגמול מוגדל לפי הכנסה יכול לבקש הכרה רטרואקטיבית של 4 חודשים ע"פ סעיף 4ג לחוק שמאפשר להקדים תשלום "מטעמים מיוחדים".