מענק למקבלי קצבה מחו"ל

מענק חד פעמי המוענק על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לניצולי שואה המקבלים רנטה ממדינת חוץ ועומדים במבחן ההכנסה שנקבע.

תנאי זכאות

המענק ישולם לניצולים אשר:

• מקבלים רנטה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני – B.E.G ומקבלי רנטות ממדינות מערב אירופה).
• אינם מקבלים תשלום כלשהו ממשרד האוצר.
• הכנסתם החודשית אינה עולה על 10,038 שקלים.

לתשומת לבכם – התנאים הנם מצטברים ועל המגיש לעמוד בכל התנאים על מנת לקבל המענק.