עדכון חדש הנוגע לאלמנים/אלמנות של ניצולי שואה

בהתאם לתיקון חקיקה שעבר לאחרונה המצב הנוהג לגבי אלמנים/אלמנות הינו כמפורט להלן:

אלמנים/ אלמנות שבן זוגם קיבל קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, נכה מלחמה בנאצים וקצבה לעובדי כפייה/נלווה לעובדי כפייה, ונפטרו אחרי יוני 2011 יהיו זכאים לתגמול חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום החודשי שקיבל הניצול. לאחר חלוף שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול חודשי אשר לא יפחת מסכום של 2,000 ש"ח לכל חייו.

אלמנים/אלמנות של ניצולים שנפטרו לפני יוני 2011 יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית של 2000 ₪.

אלמנים/ אלמנות שבן זוגם קיבל קצבה לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות ומקבלי קרן סעיף 2 אשר הוכרו בחוק ההטבות ונפטרו אחרי יוני 2014 יהיו זכאים לתגמול חודשי למשך שלוש שנים בגובה של הסכום החודשי שקיבל הניצול. לאחר חלוף שלוש השנים בן הזוג יהיה זכאי לתגמול חודשי אשר לא יפחת מסכום של 2,000 ש"ח לכל חייו.

אלמנים/אלמנות של ניצולים כנ"ל שנפטרו לפני יוני 2014 יהיו זכאים לקבל קצבה חודשית של 2000 ₪.