החלטה מנהלית חדשה לגבי עובדי כפיה

עובדי כפייה

על פי החלטה מנהלית חדשה של שר האוצר- מי שביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה; ואשר אילולא עלה לאחר 1.10.1953 היה זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – יהיה זכאי, לפנים משורת הדין, לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

מועד הזכאות לתגמולים לעובדי הכפייה יהיה ממועד מתן ההחלטה, אלא אם התביעה הוגשה לאחר מכן.

להרחבה באתר לחץ כאן