מלווה להבראה

החל משנת 2016, ניצול שואה מגיל 75 ומעלה המקבל תגמול חודשי יקבל אישור למלווה באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה, על ניצול מתחת לגיל 75 להגיש בקשה למלווה בצירוף מסמך רפואי .
ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בכפוף להמצאת קבלה מקורית על שמו של הניצול, בה מצויינים תאריכי השהייה וכי נכחו שני אנשים במלון (הניצול +המלווה), לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל הניצול תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה זאת במסגרת התגמול  השוטף.
גובה ההחזר בעד מלווה לא יעלה על 2,090 ש"ח לפי 298.57 ₪ ליום הבראה, זאת נכון לינואר 2017.